Menu

Hóa Học Archive

Lý thuyết Na + H2O → NaOH + H2 và bài tập có đáp án

Na + H2O → NaOH + H2 là phương trình phản ứng hóa học giữa kim loại Na cho tác dụng với nước, sau phản ứng có khí thoát ra. Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa xanh. Hy vọng nội dung phương trình phản ứng Na tác dụng với nước sẽ giúp bạn

Lý thuyết S + O2 → SO2 và bài tập có đáp án

S + O2 → SO2 là một phản ứng hóa học giữa lưu huỳnh (S) với oxi (O2) được thực hiện ở nhiệt độ cao. Mời các bạn tham khảo chi tiết phương trình phản ứng giữa S và O2 dưới đây. Tham khảo thêm: C2H5OH → C2H4 + H2O C2H4 + H2O → C2H5OH

Lý thuyết C2H5OH+3O2 → 2CO2+3H2O và bài tập có đáp án

C2H5OH+3O2 → 2CO2+3H2O là một phản ứng quan trọng dùng để điều chế axit axetic từ ancol etylic. Ngoài ra, đây cũng là phương pháp điều chế axit axetic trong nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Chúng ta cùng tìm hiểu C2H5OH ra CH3COOH chi tiết trong bài viết dưới đây nhé Tham khảo thêm:

Lý thuyết C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 và bài tập có đáp án

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 là phương trình hóa học điều chế rượu etyllic trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và glucozo ra ancol etylic. Ví thế hôm nay chúng tôi sẽ đi phân thích C6H12O6 ra C2H5OH va kèm theo bài tập có lời giải chi tiết trong
Xem ngay sitemap