Menu

Lý thuyết Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 và bài tập có đáp án

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 à phương trình phản ứng hóa học khi cho Al tác dụng với NaOH, sản phẩm tạo ra là natri aluminat và khí Hidro thoát ra. Sau đây, THPT CHuyên Lam Sơn sẽ giúp bạn cân bằng phản ứng và giải bài tập liên quan đến phương trình phản ứng trên trong bài viết dưới đây

Tham khảo thêm:

Phương trình phản ứng Al tác dụng với NaOH :

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑

Điều kiện phản ứng Al ra NaAlO2:  Nhiệt độ: Từ 400oC – 500oC

Phương trình ion rút gọn khi cho Al tác dụng NaOH

+) Phương trình phân tử

2Al + 2NaOH + 2H2O  → 2NaAlO2 + 3H2

+) Phương trình ion rút gọn

2Al + 2H2O + 2OH– →  2AlO2 + 3H2

Cách tiến hành phản ứng cho Al tác dụng với NaOH: Cho đồng Al tác dụng với dung dịch bazo NaOH

Hiện tượng Hóa học

+) Kim loại Al tan dần trong dung dịch và xuất hiện bọt khí, khí thoát ra chính là hidro H

+) Bản chất của phản ứng nhôm tác dụng với dung dịch kiềm như sau:Ở điều kiện bình thường nhôm có lớp oxit Al2O3 rất mỏng, bền và mịn bảo vệ nhôm nên nhôm không tác dụng với nước. Khi nhôm tiếp xúc với dung dịch kiềm thì lớp oxit Al2O3này sẽ bị kiềm hòa tan, khi đó nhôm không còn màng oxit bảo vệ, nhôm sẽ tác dụng với nước theo phương trình sau:

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3↓+ 3H2↑ (1)

+) Al(OH)3 tác dụng tiếp với dung dịch kiểm theo phương trình:

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2)

+) Vậy phản ứng nhôm tan trong dung dịch kiểm là sự tổng hợp của phương trình (1),(2) và giải phóng khí H2:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Tính chất hóa học của nhôm

Tác dụng với oxi và một số phi kim.

4Al + 3O2→ 2Al2O3

Ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng bền vững, lớp oxit này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng oxi trong không khí, nước.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

+) Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Chú ý: Nhôm không tác dụng với H2SO4, HNO3đặc, nguội

+) Tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh như HNO3 hoặc H2SO4 đậm đặc

Al + 4HNO3→ Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.

AI + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

Tính chất hóa học riêng của nhôm.

+) Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2+ 3H2

Phản ứng nhiệt nhôm

+) Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học toả nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao.

Ví dụ nổi bật nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa oxit sắt III và nhôm:

Fe2O3+ 2Al → 2Fe + Al2O3

+) Một số phản ứng khác như:

3CuO+ 2Al → Al2O3 + 3Cu

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

Bài tập phản ứng Al + NAOH

Câu 1. Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây đúng

Giải:

Phương trình phản ứng hóa học

Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2

a a a (mol)

Dung dịch X gồm: NaOH dư (a mol) và NaAlO2 (a mol)

A. 2H2O + NaAlO2 + CO2 → Al(OH)3 + NaHCO3

a a a (mol)

NaOH + CO2 → Na2CO3

B. CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

C. HCl + NaOH → NaCl + H2O

a a (mol)

H2O + HCl + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaCl

a a a (mol)

D. dung dịch X chứa NaOH dư do đó làm quỳ hóa xanh

Câu 2. Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. HCl.

B. H2SO4.

C. NaHSO4.

D. NH3.

Giải:

Phương trình phản ứng minh họa

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

2Al + 6NaHSO4 → 3Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 3. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa?

Giải:

Phương trình phản ứng minh họa

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓+ NaHCO3

NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O

Câu 4. Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được V lít thoát ra. Giá trị của V ở điều kiện tiêu chuẩn là:

Giải:

nAl = 0,1 mol

Phương trình phản ứng hóa học

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

0,1 mol → 0,15 mol

VH2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 5. Rót 100ml dung dịch NaOH 3,5M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Tính m?

Giải:

nNaOH= 0,35 mol

nAlCl3= 0,1 mol

Phương trình phản ứng hóa học

AlCl3+ 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

=> NaOH dư 0,05 mol. Tạo 0,1 mol Al(OH)3

Vì dư kiềm nên Al(OH)3 tan 1 phần

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2+ 2H2O

=> nAl(OH)3 tan= 0,05 mol

=> nAl(OH)3 dư= 0,1 – 0,05= 0,05 mol

=> mAl(OH)3 dư= 3,9g

Câu 6. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1:2 vào nước dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là

Giải:

Gọi nAl = x (mol)

=> nNa = 2x (mol)

nH2 = 4,48 :22,4 = 0,2 (mol)

Phương trình phản ứng hóa học

Na + H2O → NaOH + 0,5H2

2x → x (mol)

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 1,5H2

x → 1,5x (mol)

Vì Na : Al có tỉ lệ 1: 2 nên cả Na và Al cùng phản ứng hết

=> nH2 = x + 1,5x = 0,2

=> x = 0,08 (mol)

=> m = 0,08.27 + 2.0,08.23 = 5,84 (g)

Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi bạn có thể biết được Al + NAOH để vận dụng vào làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhanh chóng nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *