Menu

Toán Học Archive

Tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính 6 cm: Bước đầu, cài đặt ứng dụng “Hoidap247.com – Giải đáp bài tập” để tìm câu trả lời chính xác

Ứng dụng “Hoidap247.com – Giải đáp bài tập” có thể giúp bạn tính chu vi và diện tích hình tròn với đường kính là 6cm. 1. Tính chu vi hình tròn có đường kính 6 cm Giải thích: Đường kính của hình tròn là đoạn thẳng đi qua tâm và có hai đầu mút tiếp

Công thức tính diện tích hình tròn lớp 5

Công thức tính diện tích hình tròn lớp 5 là diện tích = bán kính * bán kính * 3,14. Ví dụ: Tính diện tích hình tròn có bán kính 5cm và 0,4dm. Diện tích của hình tròn có bán kính 5cm là 78,5 cm2 và diện tích của hình tròn có bán kính 0,4dm

Công thức tính thể tích tứ diện trong không gian

Công thức tính thể tích tứ diện trong không gian được áp dụng trong bài toán là VABCD = 16|[AB→;AC→].AD→|. Thông qua công thức này, chúng ta có thể tính toán thể tích của các khối tứ diện dựa trên tọa độ các điểm A, B, C và D. 1. Công thức tính thể tích