Menu

Diện tích của hình tròn có đường kính 4 cm là bao nhiêu?

Diện tích của một hình tròn có đường kính 6 cm là: 28,26 cm².

Tính diện tích của hình tròn có đường kính là 4 cm.

Một hình tròn có đường kính là 4 cm. Để tính diện tích của hình tròn này, ta sử dụng công thức diện tích của hình tròn: Diện tích = π * (bán kính)^2. Với đường kính là 4 cm, ta biết rằng bán kính bằng một nửa đường kính. Vì vậy, bán kính của hình tròn này là 4/2 = 2 cm.

Áp dụng công thức diện tích của hình tròn, ta có: Diện tích = π * (2)^2 = π * 4 = 12.56 cm².

Vậy diện tích của hình tròn có đường kính là 4 cm là 12.56 cm².

Tìm diện tích một hình tròn biết rằng đường kính của nó là 4 cm.

Tìm diện tích một hình tròn biết rằng đường kính của nó là 4 cm.

Giải thuật:

– Đường kính (d) của hình tròn bằng 4 cm, vậy bán kính (r) bằng d/2 = 4/2 = 2 cm.
– Diện tích (S) của hình tròn được tính theo công thức S = π * r^2.
– Thay giá trị bán kính vào công thức ta có: S = π * 2^2 = π * 4 = 12.56637 cm^2.

Vậy diện tích của hình tròn với đường kính là 4 cm là khoảng 12.56637 cm^2.

Kết quả:

Diện tích của hình tròn với đường kính là 4 cm là khoảng 12.56637 cm^2.

Nếu giảm đường kính một hình tròn đi 20%, thì diện tích của hình tròn đó sẽ giảm bao nhiêu?

Giải thuật:

– Giảm đường kính (d) của hình tròn đi 20% tương đương với việc nhân độ dài đường kính hiện tại với tỷ lệ phần trăm giảm, tức là d’ = d – (d * 20%) = d – (d * 0.2) = 0.8d.
– Diện tích (S) của hình tròn được tính theo công thức S = π * r^2. Với bán kính mới là r’ = d’/2, ta có S’ = π * (r’)^2.
– Thay giá trị bán kính mới vào công thức ta có: S’ = π * ((0.8d)/2)^2 = π * (0.4d)(0.4d) = π * 0.16d^2.

Vậy diện tích của hình tròn giảm sau khi giảm đường kính đi 20% là khoảng 0.16 lần diện tích ban đầu.

Kết quả:

Diện tích của hình tròn sẽ giảm khoảng 0.16 lần nếu giảm đường kính đi 20%.

Biết rằng diện tích của một hình tròn tăng lên 152,3214 cm^2 nếu tăng đường kính lên thêm 20%, hãy tính diện tích ban đầu của hình tròn.

Giải thuật:

– Gọi diện tích ban đầu của hình tròn là S.
– Để tăng diện tích lên thành 152,3214 cm^2, ta phải tăng đường kính của hình tròn lên thêm 20%, tức là d’ = d + (d * 20%) = d + (d * 0.2) = 1.2d.
– Diện tích (S’) của hình tròn được tính theo công thức S’ = π * r’^2. Với bán kính mới là r’ = d’/2, ta có S’ = π * (r’)^2.
– Thay giá trị bán kính mới vào công thức ta có: S’ = π * ((1.2d)/2)^2 = π * (0.6d)(0.6d) = π * 0.36d^2.
– Vì diện tích ban đầu là S, nên ta có phương trình S’ – S = 152,3214 – S => π * 0.36d^2 – S = 152,3214 – S => π * 0.36d^2 – S + S = 152,3214 => π * 0.36d^2 = 152,3214.

Vậy diện tích ban đầu của hình tròn là khoảng 152,3214 / (π * 0.36) cm^2.

Kết quả:

Diện tích ban đầu của hình tròn là khoảng.. cm^2 (tính toán theo công thức).

Tóm lại, diện tích của hình tròn có đường kính 6 là 28.27 cm².

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *