Menu

Tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính 6 cm: Bước đầu, cài đặt ứng dụng “Hoidap247.com – Giải đáp bài tập” để tìm câu trả lời chính xác

Ứng dụng “Hoidap247.com – Giải đáp bài tập” có thể giúp bạn tính chu vi và diện tích hình tròn với đường kính là 6cm.

1. Tính chu vi hình tròn có đường kính 6 cm

1. Tính chu vi hình tròn có đường kính 6 cm

Giải thích:

Đường kính của hình tròn là đoạn thẳng đi qua tâm và có hai đầu mút tiếp xúc với đường viền của hình tròn. Đồng thời, chu vi của một hình tròn được tính bằng công thức: Chu vi = Đường kính × π (Pi).
Trong trường hợp này, đường kính là 6 cm, nên ta có:
Chu vi = 6 cm × π.

Để tính toán xấp xỉ cho chu vi của hình tròn, ta sẽ sử dụng giá trị xấp xỉ cho Pi là 3.14.
Vậy chu vi của hình tròn có đường kính 6 cm là:
Chu vi = 6 cm × Pi
= 6 cm × 3.14
= 18.84 cm

Vậy chu vi của hình tròn có đường kính 6 cm là khoảng 18.84 cm.

Cách tính:

1. Xác định rằng đường kính của hình tròn là chiều dài cạnh qua tâm và có hai đầu mút tiếp xuất phía ngoài cùng.
2. Sử dụng công thức Chu vi = Độ dài cạnh × π để tính toán chu vi của hình tròn.
3. Thay thế giá trị đường kính vào công thức chu vi và tính toán giá trị cuối cùng.

Với đường kính 6 cm, ta có:
Chu vi = 6 cm × π
= 6 cm × 3.14
= 18.84 cm

Do đó, chu vi của hình tròn có đường kính 6 cm là khoảng 18.84 cm.

Tóm tắt:

– Đường kính của hình tròn là chiều dài cạnh qua tâm và có hai đầu mút tiếp xuất phía ngoài cùng.
– Chu vi của một hình tròn được tính bằng công thức: Chu vi = Đường kính × π (Pi).
– Chu vi của hình tròn có đường kính 6 cm là khoảng 18.84 cm.

2. Tính diện tích hình tròn có đường kính 6 cm

2. Tính diện tích hình tròn có đường kính 6 cm

2.1 Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được tính bằng công thức \(S = \pi \times r^2\) trong đó \(\pi\) là số pi (khoảng 3.14) và \(r\) là bán kính của hình tròn.

2.2 Tính diện tích hình tròn với đường kính 6 cm

Ta biết rằng đường kính của hình tròn là 6 cm, vì vậy bán kính sẽ bằng nửa đường kính, tức là \(r = \frac{6}{2} = 3\) cm. Áp dụng công thức diện tích, ta có:

Diện tích hình tròn = \(\pi \times r^2 = 3.14 \times 3^2 = 28.26\) cm².

3. Tìm bán kính hình tròn khi biết đường kính là 6 cm

3.1 Công thức tính bán kính của hình tròn

Bán kính của một hình tròn được tính bằng công thức \(r = \frac{d}{2}\), trong đó \(d\) là đường kính của hình tròn.

3.2 Tìm bán kính hình tròn với đường kính 6 cm

Với đường kính của hình tròn là 6 cm, ta áp dụng công thức để tính bán kính:

Bán kính = \(\frac{6}{2} = 3\) cm.

4. Chu vi của hình tròn có bán kính 3 cm là bao nhiêu?

4. Chu vi của hình tròn có bán kính 3 cm là bao nhiêu?

4.1 Công thức tính chu vi hình tròn

Chu vi của một hình tròn được tính bằng công thức \(C = 2 \times \pi \times r\), trong đó \(\pi\) là số pi (khoảng 3.14) và \(r\) là bán kính của hình tròn.

4.2 Tính chu vi hình tròn với bán kính 3 cm

Cuối cùng, ta substitude giá trị bán kính vào công thức chu vi để tính toán:

Chu vi = \(2 \times 3.14 \times 3 = 18.84\) cm.

5. Diện tích của hình tròn có bán kính 5 cm là bao nhiêu?

5.1 Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích của một hình tròn được tính bằng công thức \(S = \pi \times r^2\), trong đó \(\pi\) là số pi (khoảng 3.14) và \(r\) là bán kính của hình tròn.

5.2 Tính diện tích hình tròn với bán kính 5 cm

Ta biết rằng bán kính của hình tròn là 5 cm, áp dụng công thức diện tích, ta có:

Diện tích = \(\pi \times 5^2 = 3.14 \times 25 = 78.5\) cm².

Tóm lại, để tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính 6 cm, chúng ta sử dụng công thức chu vi là 2πr và diện tích là πr^2. Với đường kính là 6 cm, bán kính được tính bằng nửa đường kính, tức là 3 cm. Vậy chu vi của hình tròn này là 2π x 3 = 6π (khoảng 18.85 cm) và diện tích là π x (3)^2 = 9π (khoảng 28.27 cm^2).

https://www.youtube.com/shorts/ah1V0XGV-zE

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *