[ Phương Trình Đường Tròn ] Lý thuyết, các dạng bài tập lớp 10, 12

Ở bài viết này mình xin gửi đến các bạn về lý thuyết phương trình đường tròn lơp 10, lớp 12 và các dạng bài tập liên quan đến phương trình đườn tròn.

Lập phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Xem thêm video của cô giáo giảng phương trình đường tròn

Các dạng bài tấp về phương trình đường tròn

Ví dụ 1:

Đề bài

  1. Cho hai điểm A(3; -4) và B(-3; 4).
  2. Viết phương trình đường tròn (C) nhận AB là đường kính.

Lời giải :

Gọi I là đường tròn nhận AB là đường kính

⇒ I là trung điểm của AB ⇒ I (0; 0)

AB=(−3−3)2+(4+4)2=10⇒R=AB2=5

Phương trình đường tròn (C) nhận AB là đường kính là: x2 + y2 = 25

Xem thêm video lời giải ở đây:

Ví dụ 2:

Đề bàiHãy cho biết phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn:

  1. 2x2 + y2 – 8x + 2y – 1 = 0;
  2. x2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0;
  3. x2 + y2 – 2x – 6y + 20 = 0;
  4. x2 + y2 + 6x + 2y + 10 = 0.

Lời giải chi tiết

2x2 + y2 – 8x + 2y – 1 = 0;

Phương trình trên không là phương trình đường tròn vì hệ số của x2 và y2 khác nhau.

x2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0;

a = -1; b = 2; c = -4 ⇒ a2 + b2 – c = 9 > 0

⇒ phương trình trên là phương trình đường tròn.

x2 + y2 – 2x – 6y + 20 = 0;

a = 1; b = 3; c = 20 ⇒ a2 + b2 – c = -10 < 0

⇒ phương trình trên không là phương trình đường tròn.

x2 + y2 + 6x + 2y + 10 = 0.

a = -3; b = -1; c = 10 ⇒ a2 + b2 – c = 0

⇒ phương trình trên không là phương trình đường tròn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply