Menu

Công thức tính nồng độ mol, số mol và C nồng độ phần trăm

Hôm nay ở bài viết này THPT Chuyên Lam Sơn xin chia sẻ đến các bạn các công thức liên quan đến tính nồng độ mol, công thức tính số mol, công thức tính C phần trăm chi tiết nhất, các bạn cùng đón xem để áp dụng vào giải bài tập hóa học.

1. Công thức tính nồng độ mol

=> Cách tính nồng độ mol được áp dụng công thức  CM=n/V trong đó CM là nồng độ mol, n là số mol chất tan và V là thể tích dụng dịch được tính bằng đơn vị (lít )   

cong thuc tinh nong do mol

VD 1: Tính nồng độ mol của dung dịch khi hòa tan 15,8g KMnO4 trong 7,2 lít nước.

Lời giải:

  • Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 = 0,1 (mol)
  • Nồng độ mol của dung dịch: Cm = 0,1/7,2 = 0,0139

VD1  : Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch.

Lời giải :

  • Đổi 200ml =0,2 lít
  • nNaOH = 16/40= 0,4 mol
  • Áp dụng công thức trên ta có:
  • CM = n:V =0,4: 0,2= 2M

=> CM = 2mol

2. Công thức tính số mol

=> Công thức tính số mol theo thể tích : Theo thể tích (đối với chất khí ở điều kiện chuẩn) : n =V/22,4. Trong đó: n là số mol và V: thể tích khí.

+ Tính số mol theo khối lượng : Theo khối lượng: n = m/M. Trong đó: n là số mol,  m: khối lượng. M: khối lượng phân tử, khối lượng mol.

cong thuc tinh so mol

Ví dụ 3  :Đốt cháy 6,2(g) P trong bình chứa 6,72(l) khí O2 ở đktc theo sơ đồ phản ứng sau P  +  O2 → P2O5

a) Sau phản ứng chất nào còn dư và nếu dư thì với khối lượng bao nhiêu?

b) Tính khối lượng sản phẩm thu được.

Lời Giải :

Bước 1. Tính số mol của các chất tham gia phản ứng.

nP = 6,2 : 31 = 0,2 (mol)

nO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol)

Bước 2. Cân bằng phương trình hóa học.

4P  +  5O2   →  2P2O5

4      5                  2

Bước 3.  Dựa vào phương trình phản ứng và tỉ lệ, tìm tỉ lệ số mol và hệ số phản ứng của 2 chất tham gia theo phương trình phản ứng.

nP : 4  = 0,2 : 4 = 0.05

nO2 : 5  = 0,3 : 5 = 0.06

Ta có tỉ lệ phản ứng: nP : 4 < nO2 : 5

=> P phản ứng hết, O2 còn dư.

=> Phương trình tính theo số mol P.

=> nO2 phản ứng = (0.2 x 5) : 4 = 0,25 (mol)

=> Số mol O2 dư = 0,3 – 0,25 = 0,05 (mol)

3. Công thức tính nồng độ phần trăm ( C%)

cong thuc tinh nong do phan tram

1. Công thức tính C% theo khối lượng

=> Công thức tính C% theo khối lượng C% = mct/mdd x 100% Trong đó: C%: Nồng độ phần trăm. mct: Khối lượng chất tan. mdd: Khối lượng dung dịch.
  1. Phần trăm theo khối lượng (m / m) là khối lượng chất tan chia cho tổng khối lượng của dung dịch, nhân với 100%.
  2. Phần trăm theo khối lượng = khối lượng chất tan/tổng khối lượng dung dịch ×100%

2. Công thức tính C% theo thể tích

  1. Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích chất tan chia cho tổng thể tích dung dịch và nhân với 100%.
  2. Phần trăm theo khối lượng = thể tích chất tan/tổng thể tích dung dịch × 100%

Ví dụ 4

Làm thế nào bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích cồn xát/tổng thể tích dung dịch ×100% × 100%

Vì thế

+ Thể tích cồn xát = thể tích dung dịch × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL

=> Bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo ra tổng cộng 250 mL dung dịch

Chú thích

chu thich cong thuc tinh so mol va C phan tram

chu thich cong thuc nong do mol

Thông qua bài viết của chúng tôi mong rằng các bạn sẽ hiểu hơn về các công thức tính nống độ mol, tính số mol và tính C% phần trăm để có thể ứng dụng vào giải tốt các bài tập hóa.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *