Menu

[ Công Thức Lũy Thừa ] Của một tích, lớp 7 , lớp 12, bậc 3

Bạn đang tìm hiểu về bảng công thức lũy thừa với các dạng : Công thức lũy thừa của một lũy thừa, của một số hữu tỉ, của một số tự nhiên, của một thương, lớp 7, lớp 12 bậc 3 …

Kiến thức về Lũy Thửa

Lũy thừa là gì ?

+ Lũy thừa là một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau.

+ Lũy thừa ký hiệu là a^b đọc là lũy thừa bậc b của a hay a mũ b, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.

Công thức lũy thừa

Tính chất của Lũy Thừa

Lũy Thừa bậc 3

Lũy thùa với số mũ hữu tỷ

Lũy thừa với số mũ nguyên

Lũy thừa với số mũ thực

Bài tập ví dụ về lũy thừa

Ví dụ 1

Ví dụ 2

Ví dụ 3

Bên trên là toàn bộ thông tin về lũy thừa cũng như công thức lũy thừa và các bài tập ví dụ về lúy thừa mong các bạn sẽ học thật tốt môn toán nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *