Menu

Lý thuyết C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2 và bài tập có đáp án

C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2 là phương trình phản ứng khi cho Rượu etylic tác dụng với natri sản phẩm tạo ra C2H5ONa. Hy vọng tài liệu giúp các bạn học sinh hoàn thành tốt các dạng bài tập liên quan đến phản ứng C2H5OH tác dụng với Na cũng như các dạng bài tập tính toán tương tự.

Tham khảo thêm:

Phản ứng C2H5OH tác dụng với Na:

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2

Điều kiện phản ứng C2H5OH ra C2H5ONa: Không có

Tính chất hóa học của rượu etylic

Etylic C2H5OH phản ứng với oxi

+) Rượu etylic dễ cháy, khi cháy không có khói và ngọn lửa có màu xanh da trời,toả nhiều nhiệt

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Etanol C2H5OH tác dụng với Na, NaNH3

+) Etanol chỉ tác dụng với Na hay NaNH2

2C2H5OH + Na → 2C2H5ONa + H2↑

C2H5OH + NaNH2 → C2H5ONa + NH3

Etanol C2H5OH phản ứng với axit axetic

+) Tổng quát phản ứng este hóa

ROH + R’COOH ↔ R’COOR + H2O

+) Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

+) Phản ứng có tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân bằng.

C2H5OH + CH3COOH ↔ CH3COOC2H5 + H2O

Bài tập phản ứng C2H5OH + Na

Câu 1. CTPT của ancol dạng C4H10O có bao nhiêu CTCT khác nhau?

Giải:

Ancol no, đơn chức, mạch hở.

Công thức thỏa mãn:

(1) CH3-CH2-CH2-CH2-OH

(2) (CH3)2CH-CH2-OH

(3) CH3-CH2-CH(OH)-CH3

(4) (CH3)3C-OH

Câu 2. Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol có công thức CnH2n+1OH thì cần 10,08 lít khí oxi (đktc). CTPT của ancol là:

Giải:

nCnH2n+1OH = 0,1 mol

nO2 = 0,45 mol

CnH2n+1OH + 3n/2O2 → nCO2 + (n+1)H2O

1                     3n/2

0,1                  0,45

Ta có: 0,1.(3n/2) = 0,45.1 => n = 3

=> Công thức phân tử: C3H7OH.

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu no, đơn chức, mạch hở, sau phản ứng thu được 26,4 gam CO2 và 16,2 gam nước. Công thức của rượu no, đơn chức là

Giải:

nCO2 = 26,4: 44 = 0,6 (mol)

n­H2O = 16,2 : 18 = 0,9 (mol)

Đặt công thức của rượu no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n+1OH

CnH2n+1OH → nCO2 + (n+1)H2O

Ta có: nCnH2n+1OH = nH2O – nCO2 = 0,9 – 0,6 = 0,3 (mol)

=> n = nCO2/nrượu = 0,6/0,3 = 2

=> Công thức của rượu là: C2H5OH

Câu 4. Cho chuỗi phản ứng sau:

A → C2H5OH → B → CH3COONa → C → C2H2

Chất A, B, C lần lượt là

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.

B. C6H6, CH3COOH, C2H4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.

D. C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

Giải:

C6H12O6→ 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

2CH4 → C2H2↑ + H2

Câu 5. Cho một mẫu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic. Hiện tượng quan sát được là

A. có bọt khí màu nâu thoát ra

B. mẫu natri tan dần không có bọt khí thoát ra

C. mẫu natri nằm dưới bề mặt chất lỏng và không tan

D. có bọt khí không màu thoát ra và natri tan dần

Giải:

Cho một mẫu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic. Hiện tượng quan sát được là

Phương trình hóa học: 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑.

có bọt khí không màu thoát ra và natri tan dần

Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi bạn có thể biết được C2H5OH + Na để vận dụng vào làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhanh chóng nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *