Menu

Lý thuyếtH2+N2 → NH3 và bài tập có đáp án

H2+N2 → NH3 là phương trình phản ứng ở nhiệt độ cao và có mặt chất xúc tác, nito tác dụng trực tiếp với hidro tạo ra khí amoniac. Được áp dụng rất nhiều trong suốt quá trình học hóa học lớp 11 chính
Xem ngay sitemap