Menu

Công thức định luật Ôm cho mạch điện chứa nguồn: Tìm hiểu và áp dụng

Công thức định luật Ôm cho mạch điện chứa nguồn là một công thức quan trọng trong lĩnh vực điện học. Nó được sử dụng để tính toán cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa các đoạn mạch trong một hệ thống điện.

Theo công thức, cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB được tính bằng tổng của hiệu điện thế UAB và sự khác biệt giữa suất điện động của nguồn phát (Ep) và suất điện động của nguồn thu (Et), chia cho tổng của các trở kháng trong mạch ngoài, điện trở trong nguồn phát (rp) và điện trở trong nguồn thu (rt).

Công thức hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB cho ta biết rằng hiệu điện thế UAB bằng tổng của các suất điện động và sản phẩm giữa cường độ dòng điện

1. Công thức định luật Ôm cho mạch điện chứa nguồn là gì?

Công thức định luật Ôm cho mạch điện chứa nguồn được gọi là công thức ôm. Đây là một công thức quan trọng trong lĩnh vực điện học về việc tính toán dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện. Công thức ôm cho mạch điện chứa nguồn có dạng:

$I = \frac{U + E}{R}$

 • $I$ là cường độ dòng điện qua mạch (đơn vị: Ampe)
 • $U$ là hiệu điện thế giữa hai đầu của mạch (đơn vị: Volt)
 • $E$ là suất điện động của nguồn (đơn vị: Volt)
 • $R$ là tổng trở kháng của mạch (đơn vị: Ohm)

Ví dụ:

Giả sử có một mạch điện chứa nguồn có tổng trở kháng $R = 10\Omega$, suất điện động $E = 5V$, và hiệu điện thế giữa hai đầu của mạch $U = 20V$. Áp dụng công thức ôm, ta có:

$I = \frac{U + E}{R} = \frac{20V + 5V}{10\Omega} = 2.5A$

Vậy cường độ dòng điện qua mạch là $2.5A$.

2. Làm sao tính được cường độ dòng điện qua một đoạn mạch chứa nguồn?

2. Làm sao tính được cường độ dòng điện qua một đoạn mạch chứa nguồn?

Để tính được cường độ dòng điện qua một đoạn mạch chứa nguồn, ta áp dụng công thức ôm cho mạch đó. Công thức ôm cho cường độ dòng điện có dạng:

$I = \frac{U + E}{R}$

 • $I$ là cường độ dòng điện qua đoạn mạch (đơn vị: Ampe)
 • $U$ là hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch (đơn vị: Volt)
 • $E$ là suất điện động của nguồn trong đoạn mạch (đơn vị: Volt)
 • $R$ là tổng trở kháng của mạch ngoài (đơn vị: Ohm)

Ví dụ:

Giả sử có một đoạn mạch chứa nguồn có tổng trở kháng $R = 8\Omega$, suất điện động $E = 10V$, và hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch $U = 15V$. Áp dụng công thức ôm, ta có:

$I = \frac{U + E}{R} = \frac{15V + 10V}{8\Omega} = 3.125A$

Vậy cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $3.125A$.

3. Làm sao tính được hiệu điện thế giữa hai đầu của một đoạn mạch chứa nguồn?

3. Làm sao tính được hiệu điện thế giữa hai đầu của một đoạn mạch chứa nguồn?

Để tính được hiệu điện thế giữa hai đầu của một đoạn mạch chứa nguồn, ta áp dụng công thức ôm cho mạch đó. Công thức ôm cho hiệu điện thế giữa hai đầu có dạng:

$U = IR – E$

 • $U$ là hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch (đơn vị: Volt)
 • $I$ là cường độ dòng điện qua đoạn mạch (đơn vị: Ampe)
 • $R$ là tổng trở kháng của mạch ngoài (đơn vị: Ohm)
 • $E$ là suất điện động của nguồn trong đoạn mạch (đơn vị: Volt)

Ví dụ:

Giả sử có một đoạn mạch chứa nguồn có tổng trở kháng $R = 6\Omega$, cường độ dòng điện qua đoạn mạch $I = 2.5A$, và suất điện động của nguồn trong đoạn mạch $E = 10V$. Áp dụng công thức ôm, ta có:

$U = IR – E = 2.5A \times 6\Omega – 10V = 5V$

Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch là $5V$.

4. Định lý về nút mạch áp dụng trong trường hợp nào và công thức của nó là gì?

Định lý về nút mạch được áp dụng trong trường hợp các nhánh của một mạch điện giao nhau tại một điểm nút. Định lý này cho biết tổng cường độ dòng đi vào điểm nút bằng tổng cường độ dòng đi ra khỏi điểm nút.

Công thức của định lý về nút là:

$\sum I_{vao} = \sum I_{ra}$

 • $\sum I_{vao}$ là tổng cường độ dòng đi vào điểm nút (đơn vị: Ampe)
 • $\sum I_{ra}$ là tổng cường độ dòng đi ra khỏi điểm nút (đơn vị: Ampe)

Ví dụ:

Giả sử có một mạch điện gồm 3 nhánh giao nhau tại một điểm nút. Cường độ dòng đi vào điểm nút từ nhánh 1 là $I_1 = 2A$, từ nhánh 2 là $I_2 = 1A$, và từ nhánh 3 là $I_3 = 3A$. Cường độ dòng đi ra khỏi điểm nút qua các nhánh tương ứng cũng có giá trị tương tự. Áp dụng công thức của định lý về nút, ta có:

$\sum I_{vao} = \sum I_{ra}$

$I_1 + I_2 + I_3 = I_1 + I_2 + I_3$

Đây là một ví dụ cơ bản để minh họa công thức của định lý về nút.

5. Công suất và hiệu suất của các nguồn trong một đoạn mạch chứa nguồn có công thức ra sao?

Để tính toán công suất và hiệu suất của các nguồn trong một đoạn mạch chứa nguồn, ta áp dụng công thức sau:

 • Công suất của nguồn (đơn vị: Watt): $P = EI$
 • Hiệu suất của nguồn (đơn vị: phần trăm hoặc số không đơn vị): $\eta = \frac{P_{\text{phat}}}{P_{\text{tieu thu}}} \times 100\%$

Ví dụ:

Giả sử trong một đoạn mạch chứa nguồn, có một nguồn có cường độ dòng điện $I = 2A$ và hiệu điện thế $E = 10V$. Áp dụng công thức, ta có:

 • Công suất của nguồn: $P = EI = 10V \times 2A = 20W$

Ví dụ này chỉ tính được công suất của nguồn. Để tính toán hiệu suất, cần biết công suất tiêu thu trong đoạn mạch.

Tổng kết, công thức định luật Ôm cho mạch điện chứa nguồn là một công cụ quan trọng trong việc tính toán và phân tích các thông số trong mạch điện. Công thức này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự tương tác giữa điện áp, dòng điện và trở kháng trong mạch. Việc áp dụng định luật Ôm sẽ giúp ta xác định được các thông số quan trọng như tổn thất công suất, hiệu suất hoạt động của mạch và có thể tối ưu hóa thiết kế để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của hệ thống điện.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *