Menu

Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Mới Nhất 2020 Chuẩn 100%

Bạn đang tìm hiểu thông tin về mẫu đơn xin vào đảng dành cho những bạn chuẩn bị kết nạp đang, các bạn có thể tham khảo, hay tải về để làm bản mẫu viết nhé.

Tại đây là mẫu đơn xin vào đảng mới nhất, chi tiết nhất, đầy đủ nhất để mọi người có thể làm mẫu khi cần đến. Mời các bạn xem nội dung chi tiết của mẫu để biết cách viết Đơn xin vào Đảng, cũng như toàn bộ hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng.

Mẫu đơn xin vào đảng mới nhất

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay còn gọi là Đảng viên là người gia nhập và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời sinh hoạt tại tổ chức này.

+ Ở Việt Nam, thì từ Đảng viên được đa số hiểu là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam do chỉ có Đảng cộng sản tồn tại hợp pháp và lãnh đạo Việt Nam theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

+ Nhiều người dân lớn tuổi vẫn gọi Đảng viên là Bôn-sê-vich hay Bôn, theo nghĩa tiếng Nga là Đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô (cũ).

Cơ sở pháp lý

– Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ đảng”

– Căn cứ Khoản 3 của Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;

– Căn cứ hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng”.

Bản chuẩn

Quyền hạn và trách nhiệm của đảng viên

Theo Điều 3 của Điều lệ Đảng Cộng sản thì Đảng viên có một số quyền như:

+ Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, biểu quyết công việc của Đảng.

+ Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức, báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

+ Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.
Đảng viên dự bị có các quyền này nhưng loại trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Theo Điều 2 của Điều lệ Đảng Cộng sản thì Đảng viên có nhiệm vụ:

+ Trung thành tuyệt đối với mục đích lý tưởng của Đảng, chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phải phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

+ Học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, tham gia đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

+ Liên hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng.

+ Làm công tác phát triển đảng viên. Sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. (Riêng Đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do chi bộ xem xét, quyết định – theo Điều 7 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam).

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *